Privacy

Privacy Beleid

Juttifrutti, gevestigd te Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Juttifrutti houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als Juttifrutti ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Juttifrutti verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

Je gegevens worden gebruikt voor:

 • –  Het afhandelen van je betaling;
 • –  Administratieve doeleinde;
 • –  Communicatie over Juttifrutti.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen Overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Juttifrutti de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • –  Voor- en achternaam;
 • –  Adres gegevens;
 • –  Telefoonnummer;

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Je persoonsgegevens worden door Juttifrutti opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). Juttifrutti bewaard je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Juttifrutti verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Juttifrutti blijft verantwoordelijke voor deze verwerkingen.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Juttifrutti neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Zo is mijn website beveiligd met een SLL-verbinding (https) waardoor ingevulde gegevens versleuteld verzonden worden. Ook worden er regelmatig software updates uitgevoerd om de website zo veilig mogelijk te houden. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van jou ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik je persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Gebruik hiervoor deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen

Als je naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op!

Contactgegevens

Juttifrutti

judith@juttifrutti.com

page3image3793776

<meta name=”p:domain_verify” content=”0996fbca52734f43c95c974370cdd336″/>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *