Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Juttifrutti

Artikel 1. Definities
1.1. Juttifrutti is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Juttifrutti een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen zoals hieronder aangegeven.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Juttifrutti zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand door inschrijving cq betaling door cliënt/deelnemer en het verstrekken van een bevestiging door Juttifrutti.

Artikel 3. Offertes
3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of de offerte ondertekend retour is gezonden aan Juttifrutti.
3.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Juttifrutti het recht de prijzen hierover aan te passen.
3.3. Offertes van Juttifrutti zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 4. Prijzen
4.1. Alle prijzen zijn in eerste instantie gegeven exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De in een offerte of factuur vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen vanoverheidswege.
4.2. Alle genoemde prijzen, offertes en overige documenten van Juttifrutti zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3. Mochten er onverwacht extra verzendkosten i.v.m levering producten bijkomen, dan breng ik dat in rekening.

Artikel 5. Levertijd
5.1. Door Juttifrutti opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Wijziging opdracht
6.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan opdrachtgever.
6.2. Indien Juttifrutti meer werk moet verrichten dan overeengekomen, is Juttifrutti gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
6.3. Indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor reeds gedane zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Ontwerpen van publicatie
7.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke publicatie ontwikkeld zal worden. Juttifrutti zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat.
7.2. Juttifrutti is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en rechten
8.1. Zo lang opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Juttifrutti.
8.2. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals: octrooirechten, modelrecht en auteursrecht toe aan Juttifrutti.
8.3. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden.
8.4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Juttifrutti tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen of bestanden, eigendom van juttifrutti, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 9. Workshop
9.1. Voor alle workshops geld een minimum aantal deelnemers van 6 personen. Wordt dit aantal niet behaald, dan houdt Juttifrutti zich het recht voor de workshop te verplaatsen naar een andere datum/tijd of te annuleren.
9.2. Na aanmelding en betaling ontvangt cliënt/deelnemer een (elektronisch) ontvangstbevestiging via e-mail die de aanmelding definitief maakt,
9.3. Aanmelden vindt plaats in volgorde van binnenkomst van de aanmelding.
9.4. Per workshop zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zodra dit aantal is bereikt, sluit de inschrijving automatisch en is het niet meer mogelijk om via de website aan te melden.
9.5. Juttifrutti houdt zich het recht voor om, indien dit wenselijk is voor de invulling van de workshop, inhoudelijke wijzigingen of tariefwijzigingen door te voeren.
9.6. Parkeerkosten of kosten voor van openbaar vervoer, indien van toepassing zijn voor kosten van deelnemer.
9.7. Wanneer een deelnemer hinder veroorzaakt voor andere deelnemers tijdens een workshop, dan is Juttifrutti gerechtigd deelnemer verdere toegang tot de workshop te weigeren. Reeds betaalde kosten worden niet gerestitueerd.
9.8. Door aan te melden cq te betalen voor de workshop verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
9.9. Eventuele klachten over de workshop kunnen alleen schriftelijk of per e-mail worden ingediend.
9.10. Het indienen van een klacht ontslaat deelnemer niet van betalingsverplichting.

Artikel 10. Afmelden workshop
10.1. Afmelden door deelnemer is alleen mogelijk per e-mail aan Juttifrutti
10.2. Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang van de workshop is volledige restitutie, minus € 5,00 administratiekosten van het reeds betaalde bedrag mogelijk. Bij afmelding tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang geeft recht op 50% restitutie, minus administratiekosten. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Het niet verschijnen, om welke reden dan ook, bij de workshop is geen geldige reden voor restitutie van het reeds betaalde bedrag.
10.3. deelname aan een workshop is overdraagbaar, wanneer u zelf niet aanwezig kunt zijn, is het mogelijk een vervanger te sturen. U dient dit vooraf te melden bij Juttifrutti.

Artikel 11. Annulering/verplaatsing workshop
11.1. Juttifrutti is gerechtigd om bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Dit wordt uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang workshop per e-mail gecommuniceerd aan deelnemers.
11.2. Juttifrutti is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de datum en/of locatie te wijzigen, deelnemers worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Mocht de alternatieve datum/locatie niet wenselijk zijn voor de deelnemers dan heeft hij het recht om de workshop kosteloos te annuleren of op een ander moment deel te nemen aan eenzelfde workshop.
11.3. Juttifrutti is gerechtigd om bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop te annuleren of uit te stellen.

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden
12.1 Opdrachtgever dient de door Juttifrutti uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
12.2. Alle door Juttifrutti uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
12.3. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. Juttifrutti aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schaden eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.
13.2. Tijdens de workshops wordt gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Juttifrutti is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.
13.3. Aansprakelijkheid van Juttifrutti voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.4. Opdrachtgever vrijwaart Juttifrutti voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Juttifrutti geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 14. Overmacht
14.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Juttifrutti door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Juttifrutti kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 15. Geheimhouding
15.1. Al het workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.
15.2. het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) de workshop en/of materialen is niet toegestaan.
15.3. Deelnemer aan de workshop is niet gerechtigd workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor doel aan Juttifrutti toekomen, op enigerlei wijze aan derden atf te staan of in gebruik te nemen.

Artikel 16. Wijzigingen AV
16.1. Juttifrutti behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
16.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op
de website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
16.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 17. Slotbepalingen
17.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
17.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
17.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/ Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/ Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact op. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Juttifrutti afsluit.

© 2018 Juttifrutti

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *